Zarządzanie projektami

To najbardziej rozbudowany i w zasadzie centralny moduł całego systemu. Łączy w sobie informacje z wielu innych modułów, a informacje, które są w nim zbierane i gromadzone – pozwalają na doskonały nadzór nad finansami w prowadzonych projektach.

Moduł podzielony jest na kilka bloków tematycznych. W ich skład wchodzą:

Parametry ogólne – prezentuje zestaw podstawowych danych na temat projektu – dane klienta, daty, statusy oraz informacje o uprawnieniach dostępu do projektu przez użytkowników systemu.

Dokumenty – to lista plików, które można podpiąć do projektu – podpiąć można tu skany umów, dokumentacji, ofert, ustaleń, ale także specyfikacje, projekty i inne specjalne materiały, niezbędne do skutecznej realizacji projektu. Podpięte dokumenty są dostępne także za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

Przypomnienia – narzędzie stanowiące mechanizm kalendarza, który pozwala na zdefiniowanie dowolnych zdarzeń (np. daty związane z kluczowymi terminami w projekcie, datami odbiorów lub dostaw), a webFirma o każdym z nich Ci przypomni.

Zadania – mechanizm pozwalający na przypisywanie zadań do realizacji dla poszczególnych pracowników firmy. Umożliwia tworzenie zadań i przypisanie do każdego z nich informacji opisowych, plików, dat i czasu, oraz statusu realizacji. Lista zadań trafia do pracownika, który został do każdego z nich przypisany i jego obowiązkiem jest odnotowanie sposobu realizacji zadania, poświęconego czasu oraz statusu realizacji po wykonaniu prac przez pracownika. Lista zadań dostępna jest dla pracownika za pośrednictwem systemu, jak i poprzez aplikację mobilną – w obu przypadkach pracownik ma możliwość przeglądać przypisane do siebie zadania, jak i odnotowywać ich wykonanie.

Rozliczenia – to narzędzie, które pozwala na monitorowanie aspektów finansowych związanych z obsługą projektów dzięki podziałowi informacji na 3 grupy:

  • Symulacja wartości projektu, czyli składowe zaakceptowanej przez Twojego klienta oferty – stanowi to bazę do dalszych analiz finansów projektu. W tej grupie wprowadzamy informacje na temat składowych oferty, z podziałem na kategorie kosztów (według uznania, ale ze szczególnym uwzględnieniem podziału na koszty materiałowe, koszty pracowniczy i inne). Suma wszystkich składowych powinna opiewać na tę samą wartość, jaka wynika z umowy czy zlecenia.
  • Koszty rzeczywiste – tu pojawiają się wszystkie koszty związane z projektem, które zostały zaewidencjonowane przez firmę. Wprowadzane są tu koszty pracownicze, faktury zakupowe, oraz wszelkie inne składowe kosztowe, jakie podczas realizacji projektu się pojawiły. Porównanie tych kosztów z wartościami symulowanymi pozwala na monitorowanie rentowności projektów, zasadności wydatków i obserwowanie bieżących przepływów pieniężnych.
  • Faktury sprzedażowe – tu pojawiają się na bieżąco wystawiane w systemie faktury sprzedażowe powiązane z projektem. Te informacje pozwalają na weryfikację bieżącego zaawansowania realizacji projektu i umożliwiają monitorowanie przepływów pieniężnych, a tym samym płynności finansowej.

Zamówienia – lista zamówień do podwykonawców, jakie zostały stworzone w systemie i przypisane do bieżącego projektu. Pozwala na weryfikację komunikacji z podwykonawcami i monitorowanie realizowania przez nich zamówień.

Oferty – lista ofert, jakie zostały stworzone w systemie i przypisane do bieżącego projektu.

Rozwiązanie to stanowi doskonałe narzędzie ułatwiające prowadzenie firmy i monitorowanie informacji na temat projektów w różnych aspektach. Monitorowanie finansów jest szczególnie istotnym aspektem, na który w tym module położony jest główny nacisk.