Obsługa projektów w systemie

Kluczowym mechanizmem w systemie webFirma jest moduł obsługi projektów. Narzędzie to pozwala na zbieranie wszelkich elementów finansowych związanych z realizacją projektów w jednym miejscu… i wszelkie inne informacje, jakie znajdują się w systemie – podporządkowane są temu celowi.

Narzędzie pozwala na monitorowanie aspektów finansowych związanych z obsługą projektów dzięki podziałowi informacji na 3 grupy:

  • Symulacja wartości projektu, czyli składowe zaakceptowanej przez klienta oferty – stanowi to bazę do dalszych analiz finansów projektu. W tej grupie wprowadzamy informacje na temat składowych oferty, z podziałem na kategorie kosztów (według uznania, ale ze szczególnym uwzględnieniem podziału na koszty materiałowe, koszty pracowniczy i inne). Suma wszystkich składowych powinna opiewać na tę samą wartość, jaka wynika z umowy czy zlecenia.
  • Koszty rzeczywiste – tu pojawiają się wszystkie koszty związane z projektem, które zostały zaewidencjonowane przez firmę. Wprowadzane są tu koszty pracownicze, faktury zakupowe, oraz wszelkie inne składowe kosztowe, jakie podczas realizacji projektu się pojawiły. Porównanie tych kosztów z wartościami symulowanymi pozwala na monitorowanie rentowności projektów, zasadności wydatków i obserwowanie bieżących przepływów pieniężnych.
  • Faktury sprzedażowe – tu pojawiają się na bieżąco wystawiane w systemie faktury sprzedażowe powiązane z projektem. Te informacje pozwalają na weryfikację bieżącego zaawansowania realizacji projektu i umożliwiają monitorowanie przepływów pieniężnych, a tym samym płynności finansowej.

Rozwiązanie to stanowi doskonałe narzędzie ułatwiające prowadzenie firmy i monitorowanie finansów, w szczególności w tak trudnym aspekcie, jak realizacja projektów.